Pozor !!   Výsledky vyšetření ZM 2020/21 na Vd jsou již známy  !!

Výsledky rozborů zimní měli 2020/21 provedené SVÚ Olomouc jsou uvedeny v následující částečně anonymizované tabulce.

I když vyšetřovaných včelstev kvůli loňským úhynům bylo méně, výsledky varroázy v ZM jsou horší nežli loni.

Tabulka neuvádí jména včelařů, pouze registrační čísla včelaře a stanoviště, číslo k.ú a výsledky. Klikni zde:

!!   INFORMACE - platba ČP na r. 2021, výplata 1.D. dotace a konání VČS 2021


Letos dojde k opoždění výplaty státní 1.D.dotace, takže dosavadní zažitý postup výplaty 1.D dotace a následné platby ČP se letos obrátil - nejdříve zaplatíte vaše členské příspěvky a poté v druhém kroku Vám budu vyplácet 1.D dotaci, jakmile během března dorazí ze SZIFu (bezhotovostně či v hotovosti).


Jednotlivé výzvy na platbu ČP včetně výpočtu a platebních detailů budou členům zasílány emailem popř. SMS. Ti včelaři, kteří nemají email ani mobil, tak ti budou kontaktováni přes důvěrníky.


 Postup výpočet ČP - se skládají ze 4 částí:

   1) paušální platba za členství:  300 Kč na člena

   2) poplatek za včelstva: 16 Kč/vč. Z této částky 85% (13,6Kč/1vč.) se ihned odvádí na centrálu ČSV Praha a zbyteček 15% (2,4 Kč/1vč.) zůstává v ZO na chod základní organizace.

   3) záloha na objednání léčiv na r.2021: 50 Kč/vč.

   4) eventuální doplatek za r.2020 (16 Kč/vč.) za navýšení počtu vč. pro ty včelaře, kteří navýšili v r.2020 počet včelstev vůči svému poslednímu hlášení.


  Pro výpočet ČP se používá stav počtu vč. k rozhodnému datu 1.9., tj. dle zákonem stanovené povinné uzávěrky (hlášení) do státní evidence ČMSCH Hradišťko dle vyhl.č.136/2004Sb.§80. Tento počet může být odlišný od tzv. 1.D dotačních včelstev, jejichž počet musí být logicky stejný či nižší než povinné hlášení stavu k 1.9.do ČMSCH.  


 Položka "Objednávka léčiva (tj. 50Kč/vč.). Strukturu objednávaných léčiv schvaluje VČS - aktuálně dle posledního zápisu z VČS 2020 str.4,bod 13 (viz náš web), má člen v rámci svých 50 Kč/vč. zaplaceno tzv. "základní léčebné schéma ZO - 5 položek"

  - M1-AER pro jarní nátěr plodu (dle výsledků počtu roztočů v zimní měli)

  - Gabony na letní srpnové ošetření

  - Varidol na podzimní první+druhé ošetření

  - Varidol či M1-AER na třetí ošetření - zimní aerosolování

  + další možná léčiva dle aktuálního nařízení SVS ČR.


 Kromě tohoto "základního léčebného schématu ZO", co dostane každý člen, může člen přes svého důvěrníka objednat (do konce února) tzv. léčiva navíc (tj. mimo toto základní schéma ZO) - jsou to dotovaná léčiva, levnější než na e-shopech) a to Formidol 41g, Varro-Med, Bee-Safe SET, Bee-Safe 600 ml.  


 Výroční členská schůze 2021- nikdo neví, co vůbec bude, ale sekretariát ČSV Praha už vydal pokyny k rozhodování vzdáleným hlasováním "per rollam" v době nouzového stavu (členové dálkově schvalují  návrhy předložené Výborem, Výroční zprávu, účetní uzávěrku atd.. bez osobní účasti členů).


V Přerově dne 29.1. 2021, Radomír Bubík, pokladník ZO ČSV Přerov I, tel: 603 766 806, email: pokladnik@vcelariprerov1.cz

DOKUMENTY STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ZPRÁVY  (www.svscr.cz)


Vydána nová Metodika kontroly zdraví zvířat a vakcinace pro r. 2021


Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2021 (č.j.: 57174/2020)

Metodický pokyn SVS ČR pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G. Klikni zde:

!!   INFORMACE - povinné hlášení do ČMSCH a žádosti o 1.D. dotaci


Každoroční povinné "státní" hlášení na ČMSCH Hradišťko (zákonná povinnost každého včelaře bez ohledu na spolek) - stav k 1.9.2020


Hlášení na ČMSCH lze podat 3 způsoby: Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1 .9. je možné zasílat:

   Vyplněný formulář klasickou poštou na adresu ČMSCH, a.s. nebo

   e-mailem na adresu: uevcely@cmsch.cz nebo

   prostřednictvím WEB formuláře na: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/IzrPublicWeb/HlaseniVcely/HlaseniVcely.

K zaslání hlášení z WEB-aplikace použijte Vaše reg. číslo včelaře a váš jedinečný kód hlášení uvedený v zaslaném formuláři.


1.D dotace - odevzdání papírové žádosti +příloh svému místnímu důvěrníkovi (toto už není povinnost, ale právo včelaře žádat o dotaci 1.D. od státu)


   1.D. dotace je letos nově administrována SZIFem ČR – takže je k dispozici ke stažení (viz níže) zcela nový formulář žádosti. Je možné, že se vlastní výplata 1D dotace může opozdit, možná do 12/2020, popř. 01/2021. Doporučujeme sledovat web www.szif.cz nebo  www.vcelarstvi.cz

   Člen ČSV podává žádost o 1.D. dotaci u té ZO, kde je řádným členem - tzn. u své "mateřské ZO".

   Papírová podepsaná a zkontrolovaná žádost k 1.D. dotaci + přílohy + eventuálně podepsaná plná moc pro důvěrníka (pokud si včelař dotaci nemůže vyzvednout osobně či nezvolil možnost poslat dotaci na svůj bank. účet, PM musí být bez vyplněných dat)  se odevzdává svému místnímu důvěrníkovi ČSV. Důvěrník následně svou kompletní sadu žádostí od svých včelařů co nejdříve doručí osobně (neházejte to do schránky !!!), správci CISu L.Krumpholzovi, Dluhonice, Náves 3/43 po telefonické domluvě na mob. 731 422 973 (dle předpisu všechny žádosti členů ČSV musí být doručeny na ZO nejpozději do 16.9.2020).

   Prosíme důvěrníky, aby žádosti svých včelařů, které znají, podle svých možností rychle překontrolovali - není v silách jednoho správce CISu kontrolovat do detailu 140-160 žádostí.

   Potvrzení pro registrované včelaře (členové ČSV patřící pod jinou mateřskou ZO) a mající včelstva v obvodu ZO Přerov I - vyřizuje jednatel ZO př. L. Kavka (kontakt: jednatel@vcelariprerov1.cz, 603 871 667)

   Chovatel včel - nečlen ČSV – podává vyplněný „Požadavek na dotaci 1.D. - Podpora včelařství v roce 2020“ s podpisem chovatele na straně 3 a „Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2020 a “Potvrzení o počtu včelstev” , které potvrdí místně příslušná ZO ČSV, z. s. Všechny tyto formuláře doručí v termínu do 16. září 2020 včetně na sekretariát RV ČSV, Křemencova 8, 115 24 Praha 1. (Nelze posílat e-mailem!) Nebude akceptováno doručení do podatelny sekretariátu ČSV po 16.9.2020.

   Elektronické interaktivní pdf-formuláře žádosti 1.D. na r.2020 – zde:

      dopis-chovatelum-vcel-2020.pdf

      pozadavek-na-dotaci_1-d-podpora-vcelarstvi-v-roce-2020.pdf

      potvrzeni-o-umisteni-vcelstev-2020.pdf

      plna-moc-dotace-1-d-2020-2021.pdf


Na žádosti o 1.D.-dotaci a ani na povinném hlášení do ČMSCH Hradišťko NESMÍ být datum dříve nеžli 1.9.2020 !!


Prosba pokladníka a správce CISu ZO ohledně výplaty 1.D. dotace na bank. účet včelaře


   Jako pokladník ZO bych rád poprosil ty včelaře, kteří mají bankovní účet a e-mail, aby ve své žádosti uvedli výplatu 1.D. dotace na svůj bankovní účet a platný e-mail.

   Tímto se totiž ohromně zjednoduší celá administrativa výplaty 1.D.dotace - pro mě i pro Vás včelaře. Odbourá se hektická výplata + přejímka peněz v hotovosti, plné moci, odlehčí se místním důvěrníkům a hlavně je to rychlé+transparentní pro obě strany.

   Ale protože výplata 1.D. se musí ze zákona posílat celá, nijak nekrácená o členské příspěvky na příší rok, tak Vám (spolu s Vaší plnou dotací 1.D.) následně pošlu výpočet+výzvu s bank. detaily k zaplacení vašich ČP na r. 2020 na bank. účet ZO ČSV Přerov I.

   Zaplatíte ČP na bank. účet ZO, já Vám potvrdím přijetí a je to vše, Nikde nechodíte, nestojíte ve frontě, nečekáte. Máte jistotu, že máte vše na příští rok řádně splněno.


V Přerově dne 2.9.2020, Radomír Bubík, pokladník ZO ČSV Přerov I, tel: 603 766 806, email: pokladnik@vcelariprerov1.cz

Mor včelího plodu (MVP) na území ZO ČSV Přerov I - MVO Líšná 08/2020


Momentálně se nacházÍ na rajonu ZO ČSV Přerov I  1x vyhlášené ochranné pásmo (OP) MVP - a to okolo obce Líšná - tzn. se týká našich obcí Dobrčice a  Beňov.  

14.8.2020

OP MVP Líšná 08/2020

Narizeni SVS-2020-092505-M

PLATÍ, NOVĚ NAŘÍZENO


Více informací o nákazové situaci v ZO - klikni zde:

Zrušeno !!!  Přednáška - př. Smékalová, neděle 13.3. 2020 v 9:00 hod. -Zrušeno !!!

Výroční schůze ZO ČSV Přerov I - neděle 8.3. 2020 v 9:00 hod. - SOKOLOVNA BOCHOŘ

Pozor !!   Výsledky vyšetření ZM 2019/20 na Vd jsou již známy  !!

Výsledky rozborů zimní měli 2019/20 provedené SVÚ Olomouc jsou uvedeny v následující částečně anonymizované tabulce.

I když vyšetřovaných včelstev kvůli loňským úhynům bylo méně, výsledky varroázy v ZM jsou horší nežli loni.

Tabulka neuvádí jména včelařů, pouze registrační čísla včelaře a stanoviště, číslo k.ú a výsledky. Klikni zde:

Vydána nová Metodika kontroly zdraví zvířat a vakcinace pro r. 2020


Dne 21. 11. 2019 ústřední ředitel SVS MVDr. Zdeněk Semerád oznámil, že Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020 (dále jen „Metodika 2020“) byla dne 29. 10. 2019 Ministerstvem zemědělství schválena a dne 20. 11. 2019 byla zveřejněna jako opatření obecné povahy na úřední desce MZe ČR. Zároveň upozornil na nejvýznamnější změny v rozsahu povinných preventivních a diagnostických úkonů, které Metodika 2020 přináší.


   Mezi nimi je zrušení povinného preventivního podzimního ošetření včelstev proti varroáze podle stávajícího kódu ExM340 - tzn. zrušení tradičního plošného 3x ošetření včelstev Varidolem (fumigace či aerosol) proti Vd v době od 10.10.-31.12.

   Ošetření včelstev proti varroáze se nebude provádět plošně, ale pouze v indikovaných případech a na základě pravidelného monitoringu výskytu roztoče, který bude provádět chovatel individuálně na jednotlivých stanovištích.

   Nadále zůstává v platnosti povinnost každého chovatele včel zabezpečit provádění úkonů stanovených v Metodice 2020 a uchovávat o tom záznamy po dobu nejméně 3 let pro účely evidence a kontroly.


   Nadále zůstává v platnosti zůstává jarní vyšetření ZM (kód EpM300) a navazující předjarní léčebné ošetření (kód ExM310, tj. nátěr plodu emulzí M1-AER a následná fumigace Varidolem) hrazené chovatelem. Povinnost ošetřit včelstva proti varroáze mají i kočující chovatelé (kód ExM330).

   K tomuto účelu byl vypracován Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G, který je přílohou metodiky 2020.


Metodický pokyn SVS ČR pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G. Klikni zde:

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020 (č.j.: 49935/2019-MZE) - výňatek. Klikni zde:

Přehled 16 schválených léčiv (VLP) proti varroáze - stav k 01-2020

Volně prodejná léčiva:

Léčiva na veterinární předpis:Formidol 40 ml (kys. mravenčí)

Gabony (PF 90, Gabon Flum, Gabon PA 92)

Formidol 81g (kys. mravenčí)

Varidol 125 mg/ml (amitraz)

THYMOVAR 15g (thymol)

M-1 AER 240 mg/ml

APIGUARD 25% gel (thymol)

MP 10 FUM 24 mg/ml

Varromed (kys. mravenčí+štavelová)

Apitraz, Apivar

Dany's BieneWohl (kys.štavelová)

Oxuvar, Oxybee (oboje kys. štavelová)


PolyVAr Yellow (flumethrin)

A schválené odpařovače pro koncentrované organické kyseliny (mravenčí, octová, štavelová..)

Příbalové informace a návody k použití - klikni zde:

!!    Masivní úhyny 2019-20, Výzva Státní veterinární správy ČR všem včelařům   !!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přátelé včelaři,

byli jsme požádáni veterinárními inspektory z KVS o zmapování aktuálního stavu včelstev v naší ZO ČSV Přerov I. Krajské veterinární správy po celé republice registrují extrémní úhyny včelstev, které jsou doprovázeny nejčastěji těmito symptomy:


  původně silná včelstva - standardně celoročně - tzn. i v létě - ošetřovaná proti Vd - najednou skokově zeslábnou a zkolabují

  navzdory vyřezávání zavíčkované trubčiny, použití Formidolu či kys. štavelové silná včelstva rychle zkolabovala, ale slabší včelstva vydržela do podzimního ošetření

  takto hromadné úhyny silných včelstev začaly již v létě a podletí. Na podzim už kolikrát nebylo co fumigovat

  včely naprosto ztrácejí hlídací pud - pouštějí si vosy do úlů i přes zúžená česna/očka

  většinou zůstane prázdný čistý úl bez mrtvolek

  v úlu zůstanou rámky plné zásob


Jako nejpravděpodobnější příčina registrovaných hromadných úhynů včelstev se jeví kombinace:


   Zjevné či skryté varroázy: Varoáza byla, je a bude každý rok, včelstva oslabená varoázou jsou daleko náchylnější k čemukoliv. Proti varooáze se musí bojovat celoročně, nespoléhat jen na podzimní léčení.

   Akutní včelí virózy: Viry jakožto nebuněčné organismy tvořené molekulou DNA/RNA mění vnitřní „genetický“ metabolismus včel, včely „padnou vysílením“ během několika dnů. To je velký rozdíl oproti Varroáze, kde včelstvo silně napadené Vd dožívá ještě několik týdnů a stává se vydatným zdrojem kleštíků pro okolní včely, které vylupují tento úl.


   Kromě známe parazitické funkce Vd (poškození líhnoucích se včel, sání hemolymfy se všemi důsledky) taky záleží, kolik a jakých sebou kleštík nese dalších virů – kleštík funguje jako přenašeč.  To se uvádí jako jeden z důvodů, proč některá původně stejná včelstva snesou vysoké zatížení Vd (obrovské spady) bez zjevných potíží a jiná včelstva hynou.


Roztoči Vd, ale i loupežící vosy, vosičky, čmeláci s sebou mohou přinášet spoustu virů, které různě mezi sebou mohou mutovat… další šíření virů bylo prokázáno přes infikovaný pyl. Zamoření viry se těžko prokazuje a vyšetření jsou drahá.

Pouze komerční chovatelé matek vyšetřují svá včelstva na základních 5-8 typů virů (virus deformovaných křídel (DWV), virus pytlíčkovitého plodu (SBV) či virové paralýzy, střevní viry ABPV a IAPV atd…). Výzkumy říkají, že na snížení intenzity většiny "včelích" virů stačí nižší teplota okolo -3-5 °C a nízká relativní vlhkost vzduchu, alespoň přes noc...


   poškození plodu zimní generace včel

   dlouhé podzimní plodování včelstev - fumigace Varidolem byly prováděny i když byl ve včelstvech zavíčkovaný plod

   extrémně teplý podzim - oslabená včelstva, která jsou i na konci října/začátku listopadu velmi aktivní

   Chemická otrava včelstev, Agrochemie: vliv všech možných pesticidů používaných zemědělci (viditelně i skrytě) během roku. Některé dříve hojně používané pesticidy už byly dokonce letos zakázány (Nurelle D, Calypso) a zemědělci varují, že budou muset používat jiné pesticidy, kterých bude více. Zemědělci musí mít vždy maximální výnosy na 1ha.

   silná invaze vos - díky teplému podzimu 2019 bylo v přírodě stále velké množství vos, vlastní vykrádání až tak nevadí, ale vosy zavlečou do úlů virové nákazy.

   Zavádění vysokofrekvenčních 4G a 5G sítí – nárůst zdrojů elektromagnetického záření. Je známo, že hromadné kolapsy včel kopírují šíření mobilů a zejména rostoucí datové možnosti mobilů (v USA mají na to výraz CCD „syndrom hromadného zhroucení včelstev“, kombinace el.-mag. smogu + všudypřítomné zamoření agrochemií).


Prosíme důvěrníky o prověření situace v jejich rajonu a podání zprávy - sumárně za katastr. V případě, jsou-li u někoho ztráty na včelstvech větší jak 25 %, tak jmenovitě s číslem stanoviště. Na schůzi důvěrníků 7. 11. 2019 bychom zjistili stav v naší ZO a podali souhrnnou zprávu na SVS.