Zrušeno !!!  Přednáška - př. Smékalová, neděle 13.3. 2020 v 9:00 hod. -Zrušeno !!!

Výroční schůze ZO ČSV Přerov I - neděle 8.3. 2020 v 9:00 hod. - SOKOLOVNA BOCHOŘ

Pozor !!   Výsledky vyšetření ZM 2019/20 na Vd jsou již známy  !!

Výsledky rozborů zimní měli 2019/20 provedené SVÚ Olomouc jsou uvedeny v následující částečně anonymizované tabulce.

I když vyšetřovaných včelstev kvůli loňským úhynům bylo méně, výsledky varroázy v ZM jsou horší nežli loni.

Tabulka neuvádí jména včelařů, pouze registrační čísla včelaře a stanoviště, číslo k.ú a výsledky. Klikni zde:

Vydána nová Metodika kontroly zdraví zvířat a vakcinace pro r. 2020


Dne 21. 11. 2019 ústřední ředitel SVS MVDr. Zdeněk Semerád oznámil, že Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020 (dále jen „Metodika 2020“) byla dne 29. 10. 2019 Ministerstvem zemědělství schválena a dne 20. 11. 2019 byla zveřejněna jako opatření obecné povahy na úřední desce MZe ČR. Zároveň upozornil na nejvýznamnější změny v rozsahu povinných preventivních a diagnostických úkonů, které Metodika 2020 přináší.


   Mezi nimi je zrušení povinného preventivního podzimního ošetření včelstev proti varroáze podle stávajícího kódu ExM340 - tzn. zrušení tradičního plošného 3x ošetření včelstev Varidolem (fumigace či aerosol) proti Vd v době od 10.10.-31.12.

   Ošetření včelstev proti varroáze se nebude provádět plošně, ale pouze v indikovaných případech a na základě pravidelného monitoringu výskytu roztoče, který bude provádět chovatel individuálně na jednotlivých stanovištích.

   Nadále zůstává v platnosti povinnost každého chovatele včel zabezpečit provádění úkonů stanovených v Metodice 2020 a uchovávat o tom záznamy po dobu nejméně 3 let pro účely evidence a kontroly.


   Nadále zůstává v platnosti zůstává jarní vyšetření ZM (kód EpM300) a navazující předjarní léčebné ošetření (kód ExM310, tj. nátěr plodu emulzí M1-AER a následná fumigace Varidolem) hrazené chovatelem. Povinnost ošetřit včelstva proti varroáze mají i kočující chovatelé (kód ExM330).

   K tomuto účelu byl vypracován Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G, který je přílohou metodiky 2020.


Metodický pokyn SVS ČR pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G. Klikni zde:

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2020 (č.j.: 49935/2019-MZE) - výňatek. Klikni zde:

Přehled 16 schválených léčiv (VLP) proti varroáze - stav k 01-2020

Volně prodejná léčiva:

Léčiva na veterinární předpis:Formidol 40 ml (kys. mravenčí)

Gabony (PF 90, Gabon Flum, Gabon PA 92)

Formidol 81g (kys. mravenčí)

Varidol 125 mg/ml (amitraz)

THYMOVAR 15g (thymol)

M-1 AER 240 mg/ml

APIGUARD 25% gel (thymol)

MP 10 FUM 24 mg/ml

Varromed (kys. mravenčí+štavelová)

Apitraz, Apivar

Dany's BieneWohl (kys.štavelová)

Oxuvar, Oxybee (oboje kys. štavelová)


PolyVAr Yellow (flumethrin)

A schválené odpařovače pro koncentrované organické kyseliny (mravenčí, octová, štavelová..)

Příbalové informace a návody k použití - klikni zde:

!!    Masivní úhyny 2019-20, Výzva Státní veterinární správy ČR všem včelařům   !!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přátelé včelaři,

byli jsme požádáni veterinárními inspektory z KVS o zmapování aktuálního stavu včelstev v naší ZO ČSV Přerov I. Krajské veterinární správy po celé republice registrují extrémní úhyny včelstev, které jsou doprovázeny nejčastěji těmito symptomy:


  původně silná včelstva - standardně celoročně - tzn. i v létě - ošetřovaná proti Vd - najednou skokově zeslábnou a zkolabují

  navzdory vyřezávání zavíčkované trubčiny, použití Formidolu či kys. štavelové silná včelstva rychle zkolabovala, ale slabší včelstva vydržela do podzimního ošetření

  takto hromadné úhyny silných včelstev začaly již v létě a podletí. Na podzim už kolikrát nebylo co fumigovat

  včely naprosto ztrácejí hlídací pud - pouštějí si vosy do úlů i přes zúžená česna/očka

  většinou zůstane prázdný čistý úl bez mrtvolek

  v úlu zůstanou rámky plné zásob


Jako nejpravděpodobnější příčina registrovaných hromadných úhynů včelstev se jeví kombinace:


   Zjevné či skryté varroázy: Varoáza byla, je a bude každý rok, včelstva oslabená varoázou jsou daleko náchylnější k čemukoliv. Proti varooáze se musí bojovat celoročně, nespoléhat jen na podzimní léčení.

   Akutní včelí virózy: Viry jakožto nebuněčné organismy tvořené molekulou DNA/RNA mění vnitřní „genetický“ metabolismus včel, včely „padnou vysílením“ během několika dnů. To je velký rozdíl oproti Varroáze, kde včelstvo silně napadené Vd dožívá ještě několik týdnů a stává se vydatným zdrojem kleštíků pro okolní včely, které vylupují tento úl.


   Kromě známe parazitické funkce Vd (poškození líhnoucích se včel, sání hemolymfy se všemi důsledky) taky záleží, kolik a jakých sebou kleštík nese dalších virů – kleštík funguje jako přenašeč.  To se uvádí jako jeden z důvodů, proč některá původně stejná včelstva snesou vysoké zatížení Vd (obrovské spady) bez zjevných potíží a jiná včelstva hynou.


Roztoči Vd, ale i loupežící vosy, vosičky, čmeláci s sebou mohou přinášet spoustu virů, které různě mezi sebou mohou mutovat… další šíření virů bylo prokázáno přes infikovaný pyl. Zamoření viry se těžko prokazuje a vyšetření jsou drahá.

Pouze komerční chovatelé matek vyšetřují svá včelstva na základních 5-8 typů virů (virus deformovaných křídel (DWV), virus pytlíčkovitého plodu (SBV) či virové paralýzy, střevní viry ABPV a IAPV atd…). Výzkumy říkají, že na snížení intenzity většiny "včelích" virů stačí nižší teplota okolo -3-5 °C a nízká relativní vlhkost vzduchu, alespoň přes noc...


   poškození plodu zimní generace včel

   dlouhé podzimní plodování včelstev - fumigace Varidolem byly prováděny i když byl ve včelstvech zavíčkovaný plod

   extrémně teplý podzim - oslabená včelstva, která jsou i na konci října/začátku listopadu velmi aktivní

   Chemická otrava včelstev, Agrochemie: vliv všech možných pesticidů používaných zemědělci (viditelně i skrytě) během roku. Některé dříve hojně používané pesticidy už byly dokonce letos zakázány (Nurelle D, Calypso) a zemědělci varují, že budou muset používat jiné pesticidy, kterých bude více. Zemědělci musí mít vždy maximální výnosy na 1ha.

   silná invaze vos - díky teplému podzimu 2019 bylo v přírodě stále velké množství vos, vlastní vykrádání až tak nevadí, ale vosy zavlečou do úlů virové nákazy.

   Zavádění vysokofrekvenčních 4G a 5G sítí – nárůst zdrojů elektromagnetického záření. Je známo, že hromadné kolapsy včel kopírují šíření mobilů a zejména rostoucí datové možnosti mobilů (v USA mají na to výraz CCD „syndrom hromadného zhroucení včelstev“, kombinace el.-mag. smogu + všudypřítomné zamoření agrochemií).


Prosíme důvěrníky o prověření situace v jejich rajonu a podání zprávy - sumárně za katastr. V případě, jsou-li u někoho ztráty na včelstvech větší jak 25 %, tak jmenovitě s číslem stanoviště. Na schůzi důvěrníků 7. 11. 2019 bychom zjistili stav v naší ZO a podali souhrnnou zprávu na SVS.

!!!     VÝPLATA DOTACE 1.D. v r.2019  - INFORMACE     !!!


Výplata 1.D. dotace pro všechny žadatele a současně placení členských příspěvků pro řádné členy ZO na rok 2020 bude probíhat v xxxxx xx.xx. 2019 od 15-19 hod. v restauraci PIVOVAR PŘEROV - LEVÝ SALONEK (tj. před pivovarem ZUBR - ul. Komenského)

(POZOR !  neplést s  restaurací "PARNÍK" , kde se dotace vyplácela loni  a tvořily se fronty !)


Dle letošního rozhodnutí MZe ČR se poskytuje všem žadatelům (tj. členům i nečlenům ČSV) o státní dotaci v rámci dotačního programu 1.D. dotace 154 Kč/včelstvo.


 Výplata státní 1.D. dotace (ať v hotovosti či na bank. účet) se musí ze zákona vyplácet celá, nijak nekrácená. Poté až v druhém kroku - v případě členů ČSV - se mohou od výplaty 1.D. dotace odečítat členské příspěvky pro spolek.


 Výpočet členských příspěvků na r. 2020 se skládá ze 4 částí:

     1) paušální platba za členství:  300 Kč na člena

     2) poplatek za včelstva: 16 Kč/vč.

     3) záloha na objednání léčiva na r. 2020 (30 Kč/vč.)

   4) eventuální doplatek za včelstva pro ty včelaře (16 Kč/vč.), kteří navýšili počet včelstev v tomto roce 2019 a zároveň v  celostátním systému CIS měli uveden nižší počet včelstev než-li aktuálně na žádosti o 1.D. dotaci.


Počtem včelstev pro účely výpočtu ČP se rozumí počet včelstev aktuální=reálný, nikoli tzv. "1.D."-včelstev. Je to proto, že někteří včelaři mají reálný počet včelstev vyšší, než-li uvedli ve své žádosti o 1.D.-dotaci (tj. například si nevyřídili potvrzení od místně-příslušné ZO nebo jejich včelstva nesplnila požadavek obsazenosti rámků popř. si včelař vůbec nepodal žádost o 1.D. dotaci).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Často si včelaři-naši řádní členové myslí, že všechny vybrané členské příspěvky zůstávají v ZO - není to pravda. Na ústředí  RV ČSV Praha se dle Stanov ČSV odvádí celých 300 Kč + 85% z poplatku za včelstva. V naší ZO tak zůstává jen zbývajících 15% z poplatku za včelstva, tj. 15% z 16 Kč=2,4 Kč/vč., což není zrovna moc.


Objednávka léčiva (tj. 30 Kč/vč.) v sobě zahrnuje:

   - M1-AER pro jarní nátěr plodu (dle výsledků počtu roztočů v zimní měli)

   - Gabony na letní srpnové ošetření

   - Varidol na podzimní první+druhé ošetření

   - Varidol či M1-AER na třetí ošetření - zimní aerosolování

   + další možná léčiva dle aktuálního nařízení SVS ČR.


Pokud někomu vysloveně nevyhovuje tento termín lze - po předchozí domluvě - navštívit pokladníka ZO i na jeho pracovní adrese Kojetínská 3186/79, Přerov (červená budova PSP Engineering).


Nikam chodit nemusíte, pokud jste zadali ve své žádosti výplatu dotace na Váš b.ú. Peníze Vám v plné výši dorazí na váš účet a následně v bankovní poznámce+emailu naleznete přesný výpočet vašich ČP, které obratem zašlete zpět na konto spolku. Tím budete mít splněnu základní členskou povinnost=platbu ČP na r. 2020.  Nikam chodit nemusíte rovněž v případě, že jste někoho zplnomocnili Plnou mocí k převzetí fin. prostředků. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důležité informace - vzhledem k termínům a způsobu vyplnění plných mocí:


Dotaci 1.D. si může každý žadatel vyzvednout osobně, nebo může pověřit jinou osobu, ovšem tento zástupce (většinou důvěrník) musí být vybaven řádně vyplněnou a podepsanou "letošní" plnou mocí (viz časopis Včelařství nebo k dispozici ke stažení na www.vcelarstvi.cz).  Zejména data na plné moci musí po datu přiznání dotace 1.D., tj. zhruba po 15.11.2019, nikoli ze září !!!


Nesprávně vyplněné "Plné moci" nebudou přijaty (podléhají státní kontrole !) a dotace nebude vyplacena, po uplynutí lhůty bude vrácena zpět státu.


V případě nevyzvednutí dotace 1.D. a nezaplacení členských příspěvků budou dotační peníze vráceny zpět a dle stanov ČSV, z.s., budou tito členové ČSV automaticky od příštího roku zbaveni členství ve svazu, zůstanou nepojištěni, nedostanou časopis a budou nuceni plně hradit veškeré náklady na povinné léčení svých včelstev atd.

Upozorňujeme, že skutečně není v našich silách všechny „zapomnětlivce“ obtelefonovávat a dožadovat se jejich návštěvy !


Řádní členové ZO ČSV Přerov I, kteří mají méně než 3 včelstva, budou naopak doplácet členský příspěvek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Přerově dne 17.11.2019, Radomír Bubík, pokladník ZO ČSV Přerov I, tel: 603 766 806, email: pokladnik@vcelariprerov1.cz


Přednáška Mgr. Prokové z Bratislavy  - léčení včelstev teplem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Kde: Hasičský dům (u kostela) v Bystřici pod Hostýnem

   Kde: neděle 8. 12. 2019

   Přednášející: Mgr. Proková, Bratislava


Součástí přednášyk bude prezentace přístroje na tepelné ošetření VAROACONTROLLER.


Jelikož přednášející je z Bratislavy, není tedy členkou našeho svazu, budou organizátoři vybírat od každého účastníka 100,- Kč předem na účet č. 163372861/0300 nebo 150,- Kč na místě. Při platbě na účet uveďte jako variabilní symbol číslo chovatele.


Výbor Okresní organizace ČSV Přerov Vás tímto zve na přednášku


Přednášející: Ing. František Texl          Téma:  Racionalizace chovu včel – chov včel v průběhu celého roku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Schůze důvěrníků ZO ČSV Přerov I se koná ve čtvrtek 7.11. 2019 v 18 hod.

Spolková místnost „Býčárna“, ul. Školní 183/10, Bochoř

 HLÁŠENÍ DO ČMSCH HRADIŠŤKO  A  ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTI  1.D. NA ROK 2019  

Přátelé-včelaři,

níže uvádíme aktuální info k povinnému hlášení na ČMSCH a k odevzdávání žádosti 1.D.


Každoroční povinné "státní" hlášení na ČMSCH Hradišťko (zákonná povinnost každého včelaře bez ohledu na spolek) - stav k 1.9.2019

Hlášení na ČMSCH lze podat 3 způsoby: Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1 .9. je možné zasílat:


 Vyplněný formulář klasickou poštou na adresu ČMSCH, a.s. nebo 

 e-mailem na adresu: evcely@cmsch.cz nebo 

 nově prostřednictvím WEB formuláře na: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/IzrPublicWeb/HlaseniVcely/HlaseniVcely . K zaslání hlášení z WEB-aplikace použijte Vaše reg. číslo včelaře a váš jedinečný kód hlášení uvedený v zaslaném formuláři.


Odevzdání papírové žádosti o dotaci 1.D.+příloh svému místnímu důvěrníkovi (toto už není povinnost, ale právo včelaře žádat o dotaci 1.D. od státu)


 Člen ČSV podává žádost o 1.D. dotaci u té ZO, kde je řádným členem - tzn. u své "mateřské ZO".

 Papírová podepsaná a zkontrolovaná žádost k 1.D. dotaci + přílohy + eventuálně podepsaná plná moc pro důvěrníka (pokud si dotaci nemůže vyzvednout osobně či nezvolili jste možnost poslat dotaci na svůj bank. účet, PM musí být bez vyplněných datumů) se odevzdává místnímu důvěrníkovi ČSV

 Důvěrník svou sadu žádostí co nejdříve doručí během správci CISu L.Krumpholzovi, Dluhonice (dle předpisu všechny žádosti členů i nečlenů ČSV musí být doručeny na ZO nejpozději do 14.8.2019).

 Prosíme důvěrníky, aby žádosti svých včelařů, které znají, podle svých možností rychle překontrolovali - není v silách jednoho správce CISu kontrolovat do detailu 130-140 žádostí. 

 Potvrzení pro registrované včelaře (členové ČSV patřící pod jinou mateřskou ZO) a mající včelstva v obvodu ZO Přerov I - vyřizuje jednatel ZO př. L. Kavka (kontakt: jednatel@vcelariprerov1.cz, 603 871 667)

 Včelař - nečlen ČSV - odevzdává svou žádost o 1.D. dotaci místnímu důvěrníkovi ČSV popř. přímo u ZO ČSV, kde má umístěna včelstva.


Aktuální formuláře si můžete stáhnout zde:

  Hlaseni_poctu_vcelstev_2019.docx

  Zadost k dotaci 1.D._2019.pdf

  Potvrzeni-o-umisteni-v-obvodu-jine-zo_2019.pdf

  Plna-moc-k-vyplate-financnich-prostredku_2019.pdf


Informace k možnosti zaslání 1.D. dotace na bank. účet včelaře


  Jako pokladník ZO bych rád poprosil ty včelaře, kteří mají bankovní účet a e-mail, aby ve své žádosti uvedli výplatu 1.D. dotace na svůj bankovní účet a platný e-mail. 

  Tímto se totiž ohromně zjednoduší celá administrativa výplaty 1.D.dotace - pro mě i pro Vás včelaře. Odbourá se hektická výplata + přejímka peněz v hotovosti, plné moci, odlehčí se místním důvěrníkům a hlavně je to rychlé+transparentní pro obě strany.

  Ale protože výplata 1.D. se musí ze zákona posílat celá, nijak nekrácená o členské příspěvky na příští rok, tak Vám (spolu s Vaší plnou dotací 1.D.) následně pošlu výpočet+výzvu s bank. detaily k zaplacení vašich ČP na r. 2020 na bank. účet ZO ČSV Přerov I. 

  Zaplatíte ČP na bank. účet ZO, já Vám potvrdím přijetí a je to vše, Nikde nechodíte, nestojíte ve frontě, nečekáte. Máte jistotu, že máte na příští rok 2020 vše řádně splněno.